وبگاه شخصی مژگان عظیمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
دريافت لوح تقدير از خانم دكتر ابتكار، معاون محترم رياست جمهوری سازمان جنگلها و مراتع. 1379 
تشويقي از جناب آقاي دكتر بلداجي و رئيس وقت دانشکده مرتع دانشکده مرتع و ابخیزداری. دانشگاه علوم کشاورزی و م 1379 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
ETH سوئیس زوریخ آبان 1390 خرداد 1391 


  بازديد : 24285
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان