وبگاه شخصی مژگان عظیمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. حسن قليچ نيا، حسين ارزاني، محمد اكبر زاده، مهدي فرحپور، مژگان السادات عظيمي , روند تغييرات پوشش گياهی و توليد در مراتع استان مازندران طی يک دوره 4 ساله(1384-1381)، , جلد 19 شماره 2 - فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران , 1391
 2. جلال عبداالهي، حسين ارزاني، محمدحسين ثواقبي، مژگان سادات عظيمي و حسين نادري, تأثير نوسانهاي دوره‌هاي مختلف بارندگي بر روي كميت تاج پوشش و توليد علوفه مراتع نيمه استپي استان يزد مطالعه موردي: منطقه خودسفلي بين سالهاي 1378-1386 , فصلنامه علمي- پژوهشي مرتع و بيابان موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، جلد 19 شماره 1-, 1391
 3. مژگان سادات عظيمي، مريم بخشنده، عباس.علي سندگل،مرتضي.اکبرزاده، فرهنگ .قصرياني و فرهنگ.جعفري, مطالعه تأثير درجه روز- رشد و رطوبت خاك بر فنولوژي گونه Stipa ho در مراتع خشک و نيمه خشک, فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور جلد19 شماره 2 , 1391
 4. محمد زادبر، حسين ارزاني، مژگان سادات عظيمي، ولي ا.. مظفريان، قنبر علي شاد، فريده ثقفي خادم، حسين توکلي، حسن امير ابادي زاده، سميه ناصري, پايش پوشش گياهي و توليد مراتع در سايت آسلمه در شمال شرق ايران, جلد 18 شمارة 2 - فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران, 1390
 5. مژگان‌سادات عظيمي، مهدي فرحپور، غلامعلي حشمتي , پيش‌بيني مراحل فنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي و مقدار رشد گونه Artemisia sieberi با استفاده از دماهاي روز- رشد و رطوبت خاک در مراتع استپي , نشريه مرتع آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 64 شماره 4 , 1390
 6. مسعود برهاني- حسين ارزاني- زهراجابرالانصار- مژگان السادات عظيمي- مهدي فرحپور, روند تغييرات وضعيت مراتع استپي استان اصفهان در يک دوره هشت ساله, جلد 17 شماره يک صفحات 1- 20 فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران, 1389
 7. غلامعلي حشمتي، مژگان‌سادات عظيمي، پروانه عشوري, امکان ارزيابي ويژگيهاي ساختاري لکه هاي اکولوژيک اكوسيستمهاي مرتعي، مطالعه موردي: مراتع قره قير و مراوه تپه (استان گلستان) , نشريه مرتع آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 63، شماره 3، ص 319 تا 329, 1389
 8. ارزانی. حسين , سيد حسن كابلي, حميدرضا ميرداوودي، مهدي فرحپور، مژگان السادات عظيمی, بررسي قابليت داده هاي سنجنده ETM+ در برآورد پوشش گياهي مراتع مناطق خشك - مطالعه موردي استان مركزي , فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران، جلد 15شماره 3، صفحات 320-348, 1387
 9. ارزاني حسين، مژگان السادات عظيمی، مهدی فرحپور، سيد حسن کابلی, روشهای پايش مراتع در اکوسيستم های مناطق خشک., فصلنامه علمی، اقتصادی ، اجتماعی. سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، شماره 78 , 1387
 10. احساني، علي- حسين ارزاني- مهدي فرحپور- حسن احمدي - محمد جعفري - عادل جليلي- حميد رضا ميرداودي- حميدرضا عباسي- مژگان السادات عظيمي, تأثير شرايط اقليمي بر توليد علوفه مراتع در منطقه استپي استان مرکزي. مطالعه موردي : مرتع نعمتي , اخترآباد ساوه, فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران.جلد شماره 14. شماره 2. صفحات 249-260, 1386
 11. ارزانی, حسين ،سيد مهدی ادنانی, حسين بشری، مژگان السادات عظيمی، حسين باقری ، مرتضي اكبرزاده. سيد حسن كابلي, پايش پوشش گـياهي و توليد مراتع استپي استان قم طي يك دوره شش ساله., فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران.جلد شماره 13. شماره 4. صفحات 296-313, 1385
 12. عظيمي مژگان السادات، منصور مصداقي و مهدي فرحپور, بررسي رابطه جمعيت حشره مولد گزانگبين با معيارهاي گياهي گون گزي در منطقه فريدونشهر، اصفهان, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان، سال نهم، شماره سوم، صفحات 243-253, 1384, شماره (شماره سوم), صفحات 243-253
 13. عظيمي مژگان السادات، منصور مصداقي، مهدي فرحپور، هوشنگ رياضي و مجيد ايرواني, بررسي بوم شناختي گونه گون گزي(Astragalus adscendens). , فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران. , 1384, شماره (12(4)), 499-524
 14. ارزاني، حسين. جلال عبداللهي. مهدي فرحپور. مژگان السادات عظيمي. علي اشرف جعفري. محمود معلمي, بررسي روند تغييرات وضعيت مراتع در يك دوره 5 ساله در استان يزد, فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران. جلد شماره 12 شماره 3. صفحات 263-286, 1384
 15. ارزاني، حسين. حميدرضا ميرداوودي. مهدي فرحپور. مژگان السادات عظيمي. سيد حسن كابلي. عباسعلي سندگل. مرتضي اكبرزاده. ولي ا... مظفريان., روند تغييرات پوشش گياهي و توليد در استان مركزي طي يك دوره 5 ساله(1377-1381), فصلنامه علمي- پژوهشي. تحقيقات مرتع و بيابان ايران. جلد شماره 12 شماره 4. صفحات 409-436, 1384
 1. M. Azimi, Gh.A. Heshmati, M. Farahpour, M. Faramarzi, K. C. Abbaspour, Modelling the impact of rangeland management on forage production of sagebrush species in arid and semi-arid regions of Iran, Journal of Ecological Modelling, 2013
 1. عظيمي مژگان السادات،, مديريت اطلاعات و چگونگي تجزيه و تحليل داده‌ها, هفته انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي استان قم , 1384
 2. عظيمي مژگان السادات،, اهميت تنوع زيستي در مطالعات اكولوژيكي, دومين همايش طرحهاي پژوهشي استان گلستان., 1381
 3. مژگان سادات عظیمی, ارائه مقاله تنوع زيستي در مراتع , ارائه مقاله تنوع زيستي در مراتع .1379. سازمان جنگلها و مراتع , 1379, ایران, تهران
 4. عظيمي مژگان السادات،, اهميت مطالعات تنوع زيستي در پاركهاي ملي , چهارم مهرماه، 1380. دومين همايش سراسري علمي-كاربردي ( توسعه منابع انساني و صنعت جهانگردي)،
 5. عظيمي مژگان السادات،, مراتع، اهميت و جايگاه آنها در جلوگيري از توليد رواناب و بروز سيلاب , همايش علمي جايگاه حفاظت از محيط زيست و طبيعت. 1384. شوراي مركزي هلال احمر. واحد علوم تحقيقات. دانشگاه آزاد اسلامي.تهران.
 6. ارزاني، حسين. مژگان‌سادات عظيمی، فاضل اميری ، جواد ترکان , ضرورت پايش و برنامه ريزی برای مديريت پايدار اکوسيستم های مرتعی, چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران آبان 88
 7. زادبر. محمد . حسين ارزاني، مژگان‌سادات عظيمي، سميه ناصري , رابطه توليد و پوشش مراتع با بارندگی ساليانه در سايت هاي نيمه استپي آسلمه باجگيران وتوكل باغ قوچان در شمال شرق ايران , چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران آبان 88
 8. خطير نامني، جمشيد، حسين ارزاني، سيدعلي حسيني ، منصور لطفی، مژگان السادات عظيمي، معصومه باغاني , ارزيابي مراتع استان گلستان در يک دوره پنج ساله(1385-1382) , چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران آبان 88
 9. برهاني، مسعود. حسين ارزاني، مژگان‌سادات عظيمي، احمدرضا رنجبری , بررسي روند تغييرات وضعيت مرتع در منطقه کلهرود استان اصفهان در يک دوره هشت ساله , چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران آبان 88
 10. قليچ‌نيا. حسن. حسين ارزاني، مژگان‌سادات عظيمي، محمداکبرزاده , بررسي بررسی روابط درصد پوشش گياهی و بارندگی در مراتع کوهستانی استان مازندران, چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران آبان 88
 11. عظيمي، مژگان‌سادات. غلامعلي حشمتي، مرتضي اكبرزاده و فرهنگ جعفري , تعيين مراحل فنولوژي و مجموع دماي مورد نيازِ گونه‌هاي کليد مراتع استپي رودشور, چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران آبان 88
 1. Azimi. Mojgansadat, Mesdaghi. Mansour, Farahpour. Mehdi, The relationship between the density of Cyamophila dicora and vegetation parameters of Astragalus adscendens in semi-arid region of Isfahan, Iran, 8th international conference on development of dry lands, in Beijing, china, 25-28 february, 2006.
 2. Arzani. Hossien. Azimi. Mojgansadat, Farahpour. Mehdi, A national monitoring system for range assessment in Iran, 21th international Grass land conference, 29 June- 5 July 2008. HoHHot, China.
 3. . Azimi. Mojgansadat, Rangeland day as a tool for monitoring propagation, 21th international Grass land conference, 29 June- 5 July 2008. HoHHot, China.
 4. - M. Azimi, Gh.A. Heshmati, M. Farahpour, A.R.Bahremand, M. Faramarzi, K. C. Abbaspour, Application of SWAT to model rangeland production dominated by Sagebrush (Artemisia sieberi) in Hable-Rud Basin, Iran, 31 June- 3 July 2011. Madrid, Spain.
 5. Arzani. Hossien. Azimi. Mojgansadat, Farahpour. Mehdi, Application of RS. GPS and GIS in a national monitoring system for accurate Range assessment, 15 - 18 July 2012. USA.

  بازديد : 24278
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان