وبگاه شخصی مژگان عظیمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. ایران   
انجمن مرتعداري ايران.  ایران   
انجمن گياهان دارويي  ایران   


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
ملی مرتع و مرتعداری ایران آبان 88 بله خير خير خير 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 24289
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان