وبگاه شخصی مژگان عظیمی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مژگان
نام خانوادگي: عظیمی
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://azimi.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: azimi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری سراسری یزد ایران  
كارشناسي ارشدمهندسی منابع طبیعی- علوم مرتع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران  
دكتريمدلسازی و اکولوژی مرتع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1387-1391  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: عنوان شبيه‌سازي رشد گياه درمنه(Artemisia spp) به منظور برآورد توليد با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي: حوزة آبخيز حبله‌رود)
English: Simulation of range forage production dominated by Artemisia spp via SWAT model

  تخصص اصلی


مدلسازی و اکولوژی مرتع
1-مدلسازی
2-اکولوژی
3-مدیریت مرتع
4-هیدرولوژی مرتعآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 24279
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان